Philosophy and Purpose

พัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพเพื่อเป็นฐานในการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมของประเทศ โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมการเรียนรู้ตามความสนใจอย่างเต็มตามศักยภาพพร้อมทั้งปลูกฝังให้มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์และมีความเป็นนักวิจัย

วัตถุประสงค์การพัฒนาสื่อ

การสร้าง website ของห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสื่งแวดล้อม  มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวม เนื้อหารายวิชาการเรียนการสอน กิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารและเรียนรู้ได้ตลอดเวลา ผู้เรียนสามารถดูเสริมหลังจากเรียนจบชั่วโมงและผู้ปกครองสามารถ ศึกษาสื่อการเรียนการสอนเหล่านี้เพื่อนำไปช่วยสนับสนุนการศึกษาของบุตรหลานท่านตั้งแต่ระดับชั้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เนื้อหาบทความที่น่าสนใจ

Card image cap

Cloud computing

Cloud computing เป็นหลักการที่อธิบายถึงการที่ทรัพยากรทางด้านคอมพิวเตอร์(computational resources) อาทิ หน่วยความจำ หน่วยประมวลผล ข้อมูล และแอปพลิเคชันต่างๆ ถูกนำมาเสนอให้แก่ผู้ใช้ในลักษณะของบริการ(services)บนอินเตอร์เน็ต ...

อ่านต่อ
Card image cap

Internet of Things (ioT)

Internet of Things (IoT) คือ "อินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง" หมายถึง การที่อุปกรณ์ต่างๆสิ่งต่างๆได้ถูกเชื่อมโยงทุกสิ่งทุกอย่างสู่โลกอินเตอร์เน็ต ทำให้มนุษย์สามารถสั่งการควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เช่น การเปิด-ปิดอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า...

อ่านต่อ
Card image cap

BigData

Big data ความหมายตรงตัว ว่า “ข้อมูลขนาดใหญ่” หรือ “ข้อมูลปริมาณมาก” ซึ่งโดยส่วนมากขั้นต่ำๆจะอยู่ที่ระดับ Tera Byte (TB) หรือระดับ Peta Byte (PB) ( 1 PB = 1,000 TB) ซึ่งสาเหตุง่ายๆนั้นก็เกิดมาจากชีวิตของผู้คนในปัจจุบันคือชีวิตแบบ “ชีวิตติดเน็ต” หรือพูดอีกอย่างคือ internet ได้กลายมาเป็นหนึ่งในปัจจัยในการดำรงชีวิตของเราไปเสียแล้ว เชื่อไหมว่าจากผลงานวิจัยของ GlobalWebindex ในปี 2557 ชี้ว่ามีปริมาณประชากรผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตสูงถึง 65 %...

อ่านต่อ
Card image cap

การจัดการความรู้ (Knowledge Management)

การจัดการความรู้ KM คือ กระบวนการที่เป็นระบบ ในการค้นหา รวบ รวม แลกเปลี่ยน ใช้ และสร้างความรู้โดยมีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบให้ความรู้อยู่อย่างยั่งยืนในองค์กรกระบวนการที่เป็นระบบ หมายถึง กระบวนการที่มีการกำหนดขั้นตอนไว้อย่างดี สามารถใช้ข้อมูลและสารสนเทศ...

อ่านต่อ
Card image cap

Human Resource (ทรัพยากรมนุษย์)

HR (Human Resources) หรืองานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล มีหน้าที่ดูแลเรื่องการสรรหา คัดเลือกบุคลากร การว่าจ้าง ดูแลเรื่องค่าจ้าง เงินเดือน และสวัสดิการบุคลากร ผู้ที่จะทำงาน HR ได้นั้น ต้องเป็นบุคคลที่สามารถเข้าถึงคนได้ทุกกลุ่ม เพื่อที่จะได้เข้าถึงปัญหา อีกทั้งต้องมีแนวคิด ในทางการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพยิ่ง ๆ ขึ้นไป ...

อ่านต่อ
Card image cap

20 วิธีจัดองค์ประกอบภาพ

วิธีจัดองค์ประกอบภาพ เพื่อให้ภาพถ่ายดูน่าสนใจที่สุด ได้ภาพถ่ายของเราสวยงาม ดึงดูดสายตา และน่าสนใจ สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งก็คือการจัดองค์ประกอบภาพ ซึ่งเรามักจะได้ยินบ่อย ๆ แต่อาจจะยังไม่คุ้นว่าต้องทำอะไร ยังไง แล้วมีแบบไหนบ้าง สรุปได้ดังนี้ 20 วิธีในการจัดองค์ประกอบภาพ ที่จะทำให้ภาพถ่ายสวยขึ้น...

อ่านต่อ

Future trend technology

การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ต่อกระบวนการกิจกรรมของมนุษย์ในหลายๆด้าน เป็นทั้งเครื่องมือที่ผลักดันให้ระบบเศรษฐกิจมีการพัฒนารวมถึงเปลี่ยนแปลงรูปแบบ รการดำรงชีวิตของมนุษย์ ด้วยเหตุดังกล่าวสมควารแก่เหตุในการติดตาม การเปลี่ยนแปลง  ของเทคโนโลยีเพื่อการเปลี่ยนแปลงหรือการแข่งขัน

Cloud computing

internet of things

big data

Gallery

Card image cap

ค่ายบูรณาการ ห้องเรียนวิทย์พิเศษ

โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนได้จัดกิจกรรมค่ายบูรณาการ นักเรียนชั้ ม.5 ปีการศึกษา 2560 ขึ้เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายนำมาสู่การคิดหัวข้อโครงงาน เขียนเค้าโครงของโครงงานได้ พัฒนาศักยภาพนักเรียนให้สามารถบูรณการความรู้วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ...

อ่านต่อ
Card image cap

SMTE โรงเรียนเชียงคำ

โรงเรียนเชียงคำ จัดกิจกรรม SMTE ปีการศึกษา 2560 ให้กับนักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6

อ่านต่อ
Card image cap

การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สังกัด สพม.เขต ๓๕ จัดการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ เครือข่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๑ มกราคม ๒๕๕๘

อ่านต่อ
Card image cap

ค่ายบูรณาการโรงเรียนจักรคำคณาทร

โดยมีระยะเวลา 3 วันของการจัดกิจกรรม นักเรียนได้เข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่ โดยทางครูที่ได้รับมอบหมายได้แบ่งจำนวนนักเรียนผู้เข้าร่วมจำนวน 5 คน ...

อ่านต่อ
Card image cap

ค่ายบูรณาการห้องเรียนพิเศษและมาตรฐานสากล ม.2

กลุ่มงานคอมพิวเตอร์ได้จัดค่ายบูรณาการห้องเรียนพิเศษและมาตรฐานสากล ม.2 ตามแนวทางของ สสวท. และ สอวน. ในหัวข้อ internet of things ...

อ่านต่อ
Card image cap

โอลิมปิกวิชาการ

คณะครู ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสื่งแวดล้อม นำนักเรียนเข้าสอบโอลิมปิกวิชาการ ในปี 2560

อ่านต่อ